اطلاعیه طرح تشویقی و شگفت انگیز شرکت بدنه خودرو اراک و شرکت همگام خودرو آسیا

طرح ویژه تشویقی شرکت همگام خودرو آسیا و شرکت بدنه خودرو اراک .

در این طرح تشویقی عضو باشگاه مشتریان ما شوید ، و از مزایا و امتیازات آن بهره من شوید تو ضیحات بیشتر در تصویر زیر :

طرح تشویقی شرکت مبتکر بدنه خودرو اراک و شرکت همگام خودرو

طرح تشویقی و امتیازات باشگاه مشتریان